CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

作者: 时间:2020-06-06G生活帮728人已围观

如果说, 拼贴是表现艺术的其中一种方法, 那它绝对是可以把创意与想像, 绽放出色彩的无限魅力。

 CONTINUED首波推出,创意跳跃、色彩缤纷系列『Mix & Match』,将2012年春夏流行的撞色风潮注入拼贴艺术的创意想像,融入拼贴艺术的逻辑。

 今年春夏,开始"色"计你的视觉,拼贴你的穿搭想像。

线条系列  1680

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

蓝底白点系列 1380

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

罗纹伞状洋装系列  2180

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

澎裙背心系列 1180

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

飞鼠袖拼纱上衣 1780

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

内搭裤 790

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

拼接条纹 1680

CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释CONTINUED【Mix Match】撞色×拼贴 创意释

相关文章